Preskoči na glavno vsebino
Povečava
O PROGRAMU / Zasebnost v Programu Svit

Obdelava osebnih podatkov v Programu Svit

 

Predstavitev upravljavca

Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (v nadaljevanju: NIJZ) kot nosilcu preventivnega Programa Svit se zavedamo pomena vaše zasebnosti, zato z vašimi podatki ravnamo odgovorno in v skladu z novo sprejeto Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov (angl. General Data Protection Regulation – GDPR), ki je začela veljati 25. maja 2018 ter vsakokratnim veljavnim zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov.

 

Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov

Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov na NIJZ je dosegljiva na elektronskem naslovu vop@nijz.si oz. na naslovu Nacionalni inštitut za javno zdravje, Trubarjeva 2, 1000 Ljubljana.

Posamezniki, na katere se nanašajo osebni podatki, lahko s pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov sami stopijo v stik glede vseh vprašanj, povezanih z obdelavo njihovih osebnih podatkov in uresničevanjem njihovih pravic na podlagi predpisov, ki urejajo varstvo osebnih podatkov.

 

Nameni obdelave osebnih podatkov

Na podlagi 13. in 14. člena GDPR vas obveščamo, da se bodo vaši osebni podatki,

  • pridobljeni od vas na podlagi izpolnjene Izjave o prostovoljnem sodelovanju v Programu Svit, ki v prvem delu zajema kontaktne podatke: ime in priimek, datum rojstva, naslov, telefon, e-naslov, ime in priimek vašega osebnega zdravnika in naslov ambulante ter v drugem delu podatke o vaših morebitnih preteklih diagnozah,
  • pridobljeni od drugih upravljavcev, ki so opredeljeni v zakonu,

zbirali, uporabljali in drugače obdelovali izključno za namen izvedbe preventivnega zdravstvenega programa, ki je namenjen preprečevanju in zgodnjemu odkrivanju raka na debelem črevesu in danki (obvestila o sodelovanju, pošiljanje vabil,…).

 

Pravni temelji za obdelavo osebnih podatkov

NIJZ obdeluje vaše osebne podatke na podlagi oziroma v okviru zakonskega pravnega temelja:

  • Uredba (EU) 2016/679 Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 27. 4. 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov, ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES
  • Zakon o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 163/22, ZVOP-2)
  • Zakon o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva (Uradni list RS, št. 65/00, 47/15 in 31/18)
  • Pravilnik o izvajanju državnih presejalnih programov za zgodnje odkrivanje predrakavih sprememb in raka (Uradni list RS, št. 57-2824/2018).

V določenih primerih NIJZ zaproša posameznike, da podajo privolitev v obdelavo njihovih podatkov, kadar je obdelava teh podatkov potrebna za namene, ki v zakonskih pravnih temeljih niso opredeljeni, kot na primer za uporabo elektronskega naslova za namen lažje komunikacije. V teh primerih obdelava osebnih podatkov poteka s posameznikovo izjavo dopuščenega obsega osebnih podatkov, namena in dogovorjenih kanalov obveščanja, vse do preklica.

 

Posredovanje osebnih podatkov

Vsi podatki, zbrani na podlagi zgoraj navedenih pravnih podlag, bodo uporabljeni v skladu z namenom, za katerega so bili zbrani  in ne bodo posredovani tretjim osebam, razen upravičencem do podatkov, opredeljenim z zakonom.

 

Pravice posameznikov

NIJZ zagotavlja uresničevanje vseh vaših pravic, ki vam pripadajo v zvezi z obdelavo vaših osebnih podatkov v skladu z veljavno zakonodajo.

Posameznik ima pravico vložiti pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu RS (https://www.ip-rs.si/), če meni, da se njegovi osebni podatki shranjujejo ali kako drugače obdelujejo v nasprotju z veljavnimi predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov.

Posameznik lahko dane privolitve v obdelavo osebnih podatkov kadarkoli trajno ali začasno, v celoti ali delno prekliče s pisno zahtevo, poslano na naslov: Nacionalni inštitut za javno zdravje, Trubarjeva 2, 1000 Ljubljana ali svit@nijz.si.

Preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave, ki se je na podlagi privolitve izvajala do njenega preklica.

 

Obdobje hrambe osebnih podatkov

Osebne podatke, ki jih obdelujemo na podlagi zakona, hranimo za obdobje, ki ga predpisuje zakon.

Osebne podatke, ki jih obdelujemo na podlagi vaše osebne privolitve hranimo do preklica vaše privolitve oz. zahteve po prekinitvi obdelave.